Aankoopvoorwaarden

1.Een bestelling of aankoop van te leveren goederen of diensten of uit te voeren werken is pas definitief na goedkeuring van de bestelbon door een daarvoor bevoegde persoon van Plopsa nv, Studio Plopsa nv, Plopsa Village nv, Plopsa Hotel nv, Plopsa srl, Plopsa bv, Plopsaqua Hannut-Landen srl, Plopsa Station Antwerp nv, Cookayak s.a., Majaland Kownaty S.p.z.o.o., Majaland Warsaw S.p.z.o.o., Majaland Gdansk S.p.z.o.o., Holiday Park GmbH of Betrieb Für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG (hierna ‘de koper’ genoemd).

2. Eigen voorwaarden van de verkoper/aannemer/leverancier kunnen niet aan 'de koper' tegengesteld worden. Onderhavige aankoopvoorwaarden gelden steeds, ook al wordt er niet uitdrukkelijk naartoe verwezen.

3. Het na te leven preventieplan voor aannemers en onderaannemers is te downloaden via onderstaande link.

Aankoopvoorwaarden

4. Het totaalbedrag op de bestelbon is steeds exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. Meerwerken kunnen enkel worden uitgevoerd na onderling overleg en akkoord en aanvullende bestelbon. Uitgevoerde meerwerken zonder voorafgaand akkoord en bestelbon worden niet vergoed.

5. Facturen zijn betaalbaar op het einde van de volgende maand na ontvangst van een BTW-conforme factuur, en met vermelding van het bestelbon-nummer. Facturen worden bij voorkeur via mail bezorgd aan invoices@plopsa.com. Alleen correct opgemaakte en bezorgde facturen kunnen aanvaard worden.

6. Bij levering op een ander adres dan vermeld op de bestelbon, draagt de verkoper/aannemer/leverancier de extra kosten voor transport en afhandeling. Alle bijkomende schade ingevolge een dergelijke levering worden verhaald op de verkoper/aannemer/leverancier. De kosten en bijkomende schade worden rechtstreeks in aftrek genomen van de te betalen factuur. De verkoper/aannemer/leverancier maakt een creditnota op voor het desbetreffende bedrag.

7. Een afgeleverde levering zal door de koper geprotesteerd worden nadat bij een eerst mogelijke controle van de levering deze geheel of gedeeltelijk niet-conform is aan de bestelling. De verkoper/aannemer/leverancier zal onmiddellijk het nodige doen om te remediëren. Alle kosten voortvloeiend uit een niet-conforme levering worden verhaald op de verkoper/aannemer/leverancier. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden door de koper rechtstreeks in aftrek genomen van de te betalen factuur. De verkoper/aannemer/leverancier maakt een creditnota op voor het desbetreffende bedrag. Bij een volledige niet-conforme levering wordt een creditnota door de verkoper/aannemer/leverancier opgemaakt voor het gehele factuurbedrag. De koper zal alle kosten te wijten aan een volledige niet-conforme levering factureren.

8. De leveringsdatum is bindend en moet stipt nageleefd worden. Van zodra de originele leveringsdatum wordt overschreden, behoudt de koper het recht voor om:

  • a) De bestelling te annuleren en te laten uitvoeren door een derde, waarbij alle extra kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de verkoper/aannemer/leverancier zijn.

    Of
  • b) Bij een laattijdige levering en nog niet-geannuleerde bestelling, een forfaitaire vergoeding te vorderen van 10% van de prijs van de bestelling voor elke begonnen week na de leveringsdatum, met een maximum van 30% van de prijs der bestelling. Is de schade voor de koper groter dan de vastgelegde forfaitaire vergoeding, wordt deze ten laste gelegd van de verkoper/aannemer/leverancier. De forfaitaire vergoeding en bijkomende kosten worden door de koper rechtstreeks in aftrek genomen van de te betalen factuur. De verkoper/aannemer/leverancier stelt een creditnota op. De koper kan ten alle tijde alsnog de bestelling annuleren, waarbij de vervallen forfaitaire vergoeding en bijkomende kosten door de verkoper/aannemer/leverancier verschuldigd blijven.

9. De gehele of gedeeltelijke overdracht door de verkoper/aannemer/leverancier van de bestelling aan derden is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper. Als de koper deze toestemming geeft, impliceert dit de toestemming van de verkoper dat de koper rechtstreeks met de onderaannemer of leverancier contact kan hebben en instructies kan geven doch de verkoper/aannemer/leverancier behoudt de volle verantwoordelijkheid.

10. Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd.